Grupa ZARMEN
ul. Stefana Batorego 17, 41-506 Chorzów
telefon
+48 32 783 49 31

Slider

Projekty unijne

Inteligentny system przygotowania wsadu ubijanego dla baterii koksowniczych

OPIS PROJEKTU nr POIR.01.02.00-00-0171/16
pt. Inteligentny system przygotowania wsadu ubijanego dla baterii koksowniczych w ramach Działania 1.2 ”Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest opracowanie Inteligentnego systemu przygotowania wsadu ubijanego dla baterii koksowniczych SmartStamp, składającego się z: inteligentnego programu sterującego procesem przygotowania wsadu ubijanego ControlStamp oraz innowacyjnego mechanizmu ubijania SingleStamp. Na podstawie właściwości mieszanki wsadowej, system dobierze parametry procesu ubijania, które pozwolą na przygotowanie wsadu o gęstości gwarantującej jego trwałość i jednorodność oraz powtarzalność parametrów jakościowych koksu. Etapem finalnym będzie opracowanie demonstracyjnej wersji systemu SmartStamp, jego implementacja i weryfikacja na przemysłowej baterii koksowniczej.

Wdrożenie systemu SmartStamp przyczyni się do zwiększenia efektywności ekonomicznej i ekologicznej koksowni poprzez: zwiększenie produktywności komory koksowniczej (eliminacja przestojów produkcyjnych spowodowanych destrukcją wsadu, pełne wypełnienie komór koksowych), zapewnienie powtarzalnych parametrów jakościowych koksu, ograniczenie emisji szkodliwych związków uwalnianych do powietrza.

Inteligentny system przygotowywania wsadu ubijanego dla baterii koksowniczych SmartStamp jest rozwiązaniem techniczno-technologicznym, służącym usprawnieniu operacji ubijania mieszanki węglowej do procesu koksowania.

W obecnie eksploatowanych rozwiązaniach stosowane są uproszczone systemy automatyczne sterujące procesem ubijania wsadu, polegające na manualnym, skokowym wyborze czasu ubijania, dokonywanym intuicyjnie przez operatora, niezależnie od właściwości ubijanego surowca węglowego. Sekwencja pracy zespołu ubijającego jest stała, niezależnie od wybranego czasu ubijania.

System SmartStamp pozwoli na kompleksową kontrolę i automatyczne sterowanie procesem przygotowania ubitego wsadu węglowego, eliminując tzw. czynnik ludzki. W skład systemu wejdzie mechanizm ubijania SingleStamp sterowany za pomocą modułu ControlStamp.

PRZEWIDYWANE EFEKTY

Rezultatem projektu jest rozwiązanie technologiczne, którego wdrożenie do praktyki przemysłowej będzie miało pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju.

Klasyczne rozwiązania, stosowane przy procesie ubijania wsadu skutkują problemami eksploatacyjnymi w postaci jego uszkodzeń podczas obsadzania. Powoduje to występowanie przestojów operacyjno-ruchowych, wynikających z konieczności usunięcia awarii oraz niecałkowite wypełnienie komory koksowniczej, co skutkuje:

  • podwyższeniem jednostkowego zużycia energii w procesie koksowania (straty energii do otoczenia w czasie, gdy otwarte są drzwi piecowe, ogrzewanie pustych komór koksowniczych w czasie usuwania awarii, zużywanie tej samej ilości energii na proces koksowania przy jednoczesnym spadku produktywności baterii),
  • powstawaniem dodatkowej emisji niezorganizowanej substancji szkodliwych do powietrza (pył, kancerogenne komponenty surowego gazu koksowniczego) w czasie usuwania awarii.

Skutki te w sposób bezpośredni oddziałują nie tylko na środowisko pracy na terenie koksowni, ale i na globalny wzrost emisji zanieczyszczeń.

W wyniku zastosowania opracowanego rozwiązania znacznie poprawiona zostanie efektywność przygotowywania wytrzymałego naboju węglowego oraz zmniejszona zostanie ilość awarii produkcyjnych. W efekcie końcowym poprawie ulegnie efektywność ekonomiczna poprzez zmniejszenie jednostkowego zużycia energii i ekologiczna procesu produkcji koksu w bateriach systemu ubijanego.

Wartość projektu 13 532 990,65 zł 

Wartość dofinansowania 5 861 023,03 zł